ผจก.ประจำอำเภอ

ลำดับ
จังหวัด
อำเภอ
รองผอ
ผจก.อำเภอ
50
อุบลราชธานี
นาตาล
หมู-สมพล
null
49
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
48
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
47
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
46
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
45
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
44
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
43
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
42
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
41
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
40
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
39
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
38
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
37
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
36
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
35
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
34
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
33
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
32
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
31
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
30
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
29
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
28
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
27
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
26
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
25
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
24
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
23
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
22
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
21
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
20
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
19
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
18
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
17
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
16
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
15
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
14
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
13
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
12
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
11
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
10
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
9
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
8
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
7
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
6
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
5
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
4
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
3
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
2
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
1
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
100
อุบลราชธานี
นาตาล
หมู-สมพล
null
99
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
98
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
97
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
96
อุบลราชธานี
นาตาล
หมู-สมพล
null
95
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
94
อุบลราชธานี
นาตาล
หมู-สมพล
null
93
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
92
อุบลราชธานี
นาตาล
หมู-สมพล
null
91
อุบลราชธานี
นาตาล
หมู-สมพล
null
90
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
89
อุบลราชธานี
นาตาล
หมู-สมพล
null
88
อุบลราชธานี
นาตาล
หมู-สมพล
null
87
อุบลราชธานี
นาตาล
หมู-สมพล
null
86
อุบลราชธานี
นาตาล
หมู-สมพล
null
85
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
84
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
83
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
82
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
81
อุบลราชธานี
นาตาล
หมู-สมพล
null
80
อุบลราชธานี
นาตาล
หมู-สมพล
null
79
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
78
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
77
อุบลราชธานี
นาตาล
หมู-สมพล
null
76
อุบลราชธานี
นาตาล
หมู-สมพล
null
75
อุบลราชธานี
นาตาล
หมู-สมพล
null
74
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
73
อุบลราชธานี
นาตาล
หมู-สมพล
null
72
อุบลราชธานี
นาตาล
หมู-สมพล
null
71
อุบลราชธานี
นาตาล
หมู-สมพล
null
70
อุบลราชธานี
นาตาล
หมู-สมพล
null
69
อุบลราชธานี
นาตาล
หมู-สมพล
null
68
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
67
อุบลราชธานี
นาตาล
หมู-สมพล
null
66
อุบลราชธานี
นาตาล
หมู-สมพล
null
65
อุบลราชธานี
นาตาล
หมู-สมพล
null
64
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
63
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
62
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
61
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
60
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
59
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
58
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
57
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
56
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
55
อุบลราชธานี
นาตาล
หมู-สมพล
null
54
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
53
อุบลราชธานี
นาตาล
หมู-สมพล
null
52
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
51
อุบลราชธานี
นาตาล
หมู-สมพล
null
150
อุบลราชธานี
นาตาล
หมู-สมพล
null
149
อุบลราชธานี
โพธิ์ไทร
หมู-สมพล
null
148
อุบลราชธานี
โพธิ์ไทร
หมู-สมพล
null
147
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
146
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
145
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
144
อุบลราชธานี
กุดข้าวปุ้น
หมู-สมพล
null
143
อุบลราชธานี
กุดข้าวปุ้น
หมู-สมพล
null
142
อุบลราชธานี
โพธิ์ไทร
หมู-สมพล
null
141
อุบลราชธานี
กุดข้าวปุ้น
หมู-สมพล
null
140
อุบลราชธานี
นาตาล
หมู-สมพล
null
139
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
138
อุบลราชธานี
กุดข้าวปุ้น
หมู-สมพล
null
137
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
136
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
135
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
134
อุบลราชธานี
โพธิ์ไทร
หมู-สมพล
null
133
อุบลราชธานี
นาตาล
หมู-สมพล
null
132
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
131
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
130
อุบลราชธานี
กุดข้าวปุ้น
หมู-สมพล
null
129
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
128
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
127
อุบลราชธานี
กุดข้าวปุ้น
หมู-สมพล
null
126
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
125
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
124
อุบลราชธานี
นาตาล
หมู-สมพล
null
123
อุบลราชธานี
นาตาล
หมู-สมพล
null
122
อุบลราชธานี
นาตาล
หมู-สมพล
null
121
อุบลราชธานี
กุดข้าวปุ้น
หมู-สมพล
null
120
อุบลราชธานี
นาตาล
หมู-สมพล
null
119
อุบลราชธานี
นาตาล
หมู-สมพล
null
118
อุบลราชธานี
นาตาล
หมู-สมพล
null
117
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
116
อุบลราชธานี
กุดข้าวปุ้น
หมู-สมพล
null
115
อุบลราชธานี
นาตาล
หมู-สมพล
null
114
อุบลราชธานี
นาตาล
หมู-สมพล
null
113
อุบลราชธานี
นาตาล
หมู-สมพล
null
112
อุบลราชธานี
นาตาล
หมู-สมพล
null
111
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
110
อุบลราชธานี
นาตาล
หมู-สมพล
null
109
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
108
อุบลราชธานี
นาตาล
หมู-สมพล
null
107
อุบลราชธานี
นาตาล
หมู-สมพล
null
106
อุบลราชธานี
นาตาล
หมู-สมพล
null
105
อุบลราชธานี
นาตาล
หมู-สมพล
null
104
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
103
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
102
อุบลราชธานี
นาตาล
หมู-สมพล
null
101
อุบลราชธานี
นาตาล
หมู-สมพล
null
200
อุบลราชธานี
โพธิ์ไทร
หมู-สมพล
null
199
อุบลราชธานี
โพธิ์ไทร
หมู-สมพล
null
198
อุบลราชธานี
โพธิ์ไทร
หมู-สมพล
null
197
อุบลราชธานี
โพธิ์ไทร
หมู-สมพล
null
196
อุบลราชธานี
โพธิ์ไทร
หมู-สมพล
null
195
อุบลราชธานี
กุดข้าวปุ้น
หมู-สมพล
null
194
อุบลราชธานี
โพธิ์ไทร
หมู-สมพล
null
193
อุบลราชธานี
กุดข้าวปุ้น
หมู-สมพล
null
192
อุบลราชธานี
กุดข้าวปุ้น
หมู-สมพล
null
191
อุบลราชธานี
กุดข้าวปุ้น
หมู-สมพล
null
190
อุบลราชธานี
โพธิ์ไทร
หมู-สมพล
null
189
อุบลราชธานี
โพธิ์ไทร
หมู-สมพล
null
188
อุบลราชธานี
โพธิ์ไทร
หมู-สมพล
null
187
อุบลราชธานี
โพธิ์ไทร
หมู-สมพล
null
186
อุบลราชธานี
กุดข้าวปุ้น
หมู-สมพล
null
185
อุบลราชธานี
โพธิ์ไทร
หมู-สมพล
null
184
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
183
อุบลราชธานี
กุดข้าวปุ้น
หมู-สมพล
null
182
อุบลราชธานี
กุดข้าวปุ้น
หมู-สมพล
null
181
อุบลราชธานี
กุดข้าวปุ้น
หมู-สมพล
null
180
อุบลราชธานี
โพธิ์ไทร
หมู-สมพล
null
179
อุบลราชธานี
กุดข้าวปุ้น
หมู-สมพล
null
178
อุบลราชธานี
กุดข้าวปุ้น
หมู-สมพล
null
177
อุบลราชธานี
โพธิ์ไทร
หมู-สมพล
null
176
อุบลราชธานี
กุดข้าวปุ้น
หมู-สมพล
null
175
อุบลราชธานี
โพธิ์ไทร
หมู-สมพล
null
174
อุบลราชธานี
กุดข้าวปุ้น
หมู-สมพล
null
173
อุบลราชธานี
โพธิ์ไทร
หมู-สมพล
null
172
อุบลราชธานี
โพธิ์ไทร
หมู-สมพล
null
171
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
170
อุบลราชธานี
โพธิ์ไทร
หมู-สมพล
null
169
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
168
อุบลราชธานี
โพธิ์ไทร
หมู-สมพล
null
167
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
166
อุบลราชธานี
กุดข้าวปุ้น
หมู-สมพล
null
165
อุบลราชธานี
โพธิ์ไทร
หมู-สมพล
null
164
อุบลราชธานี
โพธิ์ไทร
หมู-สมพล
null
163
อุบลราชธานี
โพธิ์ไทร
หมู-สมพล
null
162
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
161
อุบลราชธานี
กุดข้าวปุ้น
หมู-สมพล
null
160
อุบลราชธานี
โพธิ์ไทร
หมู-สมพล
null
159
อุบลราชธานี
โพธิ์ไทร
หมู-สมพล
null
158
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
157
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
156
อุบลราชธานี
กุดข้าวปุ้น
หมู-สมพล
null
155
อุบลราชธานี
โพธิ์ไทร
หมู-สมพล
null
154
อุบลราชธานี
กุดข้าวปุ้น
หมู-สมพล
null
153
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
152
อุบลราชธานี
เขมราฐ
หมู-สมพล
null
151
อุบลราชธานี
นาตาล
หมู-สมพล
null