โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ตรวจดินก่อนปลูกมันสำปะหลัง เพื่อแก้ปัญหา


โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ตรวจดินก่อนปลูกมันสำปะหลัง เพื่อแก้ปัญหา


1. ปลูกแล้วได้ผลผลิตต่ำ สาเหตุเกิดจากการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในการเกษตรเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มใช้เพิ่มขึ้นทุกปี จึงทำให้ดินส่วนใหญ่มีสภาพเป็นกรดจัด ไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืช ปลูกพืชไม่งาม พืชไม่กินปุ๋ย ทำให้ได้ผลผลิตต่ำ


2. มันหัวเน่า เกิดจากเชื้อรา สาเหตุเกิดจาก การใช้ขี้ไก่สด ไม่ผ่านการหมัก ใส่เพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุ อาจทำให้เชื้อราที่เจริญเติบโตได้ดี ในดินที่เป็นกรดจัด เกิดโรคหัวมันเน่า ระบาดในแปลง ทำให้เกษตรกรเสียหาย


วิธีการเพิ่มผลผลิต และป้องกันโรคหัวมันเน่า แบบง่ายๆคือ

1.ตรวจค่ากรด-ด่าง แปลงมันของท่านทุกแปลง

2.ปรับปรุงดิน แปลงที่มีผลผลิตต่ำ (ดินที่มันสำปะหลังไม่ชอบ) ให้เท่ากับแปลงที่มีผลผลิตสูง (ดินที่มันสำปะหลังชอบ)


ทางบริษัท บุญนภาพัฒนาการเกษตร จะสนับสนุนเพื่อให้เกษตรกรสามารถเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี ตรวจดินก่อนปลูกดังนี้


👉1. ให้เกษตรกรยืมเครื่องตรวจดิน รุ่น DM-13 TAKEMURA ยืมใช้ตรวจฟรี

ระยะเวลา 3 เดือน คือก่อนการเก็บเกี่ยว และหลังการเก็บเกี่ยว


👉2. สนับสนุนเครื่องโรยสารปรับปรุงดิน ให้ยืมเครื่องโรยใช้ฟรี

2.1 แจ้งวัน - เวลา สถานที่ ที่ต้องการใช้งาน

2.2 บริษัทจะนำเครื่องไปติดกับรถไถตั้งแต่ 35 แรงขึ้นไป พร้อมสอนการใช้งาน จนสามารถทำงานได้

2.3. บริษัทจะมีบริการเก็บเครื่องกลับ หลังจากที่เกษต

รกรใช้งานเสร็จ เพื่อไม่ให้เป็นภาระของเกษตรกร

👉3. มีทีมงานมืออาชีพให้คำปรึกษาฟรี

3.1 แนะนำวิธีการใช้เครื่องตรวจดินที่ถูกต้อง

3.2 แนะนำแนวทางในการปรับปรุงดินโดยใช้โดโลไมท์ ที่กรมพัฒนาที่ดินแนะนำให้ถูกต้อง

3.3 แนะนำใช้เครื่องโรยสารปรับปรุงดินจนแล้วเสร็จ

3.4 ติดตามผล การปรับปรุงดินในพื้นที่จริงหลังการใช้


เกษตรกรสนใจติดต่อเข้าร่วมโครงการ ได้ที่ โรงแป้ง หรือลานมัน ที่เข้าร่วมโครงการ มีจำนวนจำกัด!! ต้องการเกษตรกรรายใหญ่ ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 100 ไร่ขึ้นไป จำนวนโรงงานละ 20 ราย หรือเกษตรกรสามารถติดต่อได้โดยตรง กับ


1. คุณสมพร ประดับผล 098-223-3988

2. คุณวุฒิพันธ์ อินทนิล 061-021-9119

3. คุณอนุศาสตร์ โพธิ์กิ่ง 065-240-2800สนับสนุนโครงการโดย บริษัท บุญนภาพัฒนาการเกษตร จำกัด


1. โดโลไมท์ ช้าง ชนิดผง ใช้ง่าย (แก้ดินกรดจัด)