เทคโนโลยีตรวจดิน (ตราหมี)
👉 ทำไมต้องตรวจ ค่ากรด-ด่างของดินก่อนการปลูกพืช การจะรู้ว่าดินดีหรือไม่ดี จำเป็นต้องตรวจค่ากรด-ด่างของดินในแปลงปลูกทุกแปลงของเกษตรกร จะทำให้เรารู้ว่า... 1.ดินที่มีค่ากรด-ด่าง ( 6-6.5 ) เป็นดินดี ที่เหมาะสมต่อการปลูกพืช พืชโตเร็ว ให้ผลผลิตสูงสุด เพราะดินเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของรากพืช ทำให้พืชรากดก รากยาว สามารถนำปุ๋ยมาใช้ได้ดีที่สุด 2.ดินที่เป็นกรดจัด ( 4.5 – 5.5 ) เป็นดินไม่ดี ที่มีสภาพเป็นกรดจัด ไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืช พืชที่ปลูกโตช้าได้ผลผลิตต่ำ เพราะดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของรากพืช

ทำให้พืชรากสั้น หรือรากเน่า นำปุ๋ยในดินมาใช้ได้น้อยมาก

👉 ค่ากรด-ด่างของดิน เกษตรกรไม่สามารถดูด้วยตาเปล่าได้ จึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องตรวจค่ากรด-ด่างของดิน เพื่อความแม่นยำ ต้องตรวจบ่อยๆให้แน่ใจ จะได้ประโยชน์ดังนี้


ปัจจุบันเกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี ในการเกษตรเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มใช้เพิ่มขึ้นทุกปี จึงทำให้ดินส่วนใหญ่มีสภาพเป็นกรดจัดไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืช, ปลูกพืชไม่งาม, พืชไม่กินปุ๋ย ทำให้ได้ผลผลิตต่ำ จึงให้เกษตรกรประสบปัญหาขาดทุนในการทำการเกษตร

จากข้อมูลของกรมวิชาการเกษตร ที่ได้ทำการศึกษาค่าความเป็นกรดด่างของดินมีผลต่อการนำปุ๋ยมาใช้ของพืช ดังรูปนี้


จากรูป ค่ากรดด่าง 4.5 , 5 , 5.5 เป็นดินที่มีสภาพเป็นกรดจัดมาก พืชจะนำปุ๋ยมาใช้ประโยชน์ได้น้อยถึงแม้เกษตรกรจะใส่ปุ๋ยเคมีมาก แต่พืชนำไปใช้ไม่ได้ ทำให้เกษตรกรลงทุนมากแต่ได้ผลผลิตต่ำ เกิดภาวะขาดทุน


เมื่อรู้ค่ากรด-ด่าง เกษตรกรก็สามารถจะรู้ได้ว่า... 1. รู้ว่าดินดี ปลูกพืชแล้วให้ผลผลิตสูง หรือดินไม่ดีเป็นกรดจัด ปลูกพืชแล้วได้ผลผลิตต่ำ 2. รู้ว่าดินดีควรปลูกพืช ดินไม่ดีเป็นกรดจัด ควรปรับปรุงดินก่อนปลูกพืช 3. รู้ว่าดินดี ใส่ปุ๋ยแล้วพืชกินได้ดี ดินไม่ดีเป็นกรดจัด ใส่ปุ๋ยแล้วพืชกินได้น้อย 4. รู้ว่าดินดี ปลูกพืชแล้วรากดี ดินไม่ดีเป็นกรดจัด มีโอกาสทำให้เกิดโรครากเน่าจากเชื้อราได้

ดังนั้นหากเกษตรกรตรวจดินแล้ว ก็สามารถพยากรณ์ผลผลิต และวางแผนในการปรับปรุงดินก่อนการปลูกพืช ด้วยโดโลไมท์ ตามคำแนะนำของกรมพัฒนาที่ดินได้อย่างถูกต้อง เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตกร

👉 ถ้าเกษตรกรมีการตรวจดิน เพื่อวางแผนการปลูกพืช มีโอกาสประสบความสำเร็จสูง หรือรู้ว่าแปลงที่ให้ผลผลิตสูง มีค่ากรด-ด่างเท่าไหร่ ก็ปรับปรุงดินในแปลงที่มีผลผลิตต่ำ ให้เหมือนกับแปลงที่มีผลผลิตสูง ง่ายๆ โดยการใช้โดโลไมท์ ปรับค่ากรด-ด่างของดินก่อนการปลูกพืชดังนี้ 1.ใช้โดโลไมท์ตราหมีชนิดผง กระสอบละ 150 บาท 2-4 กระสอบ/ไร่ 2.ระเบิดรากตราหมี ชนิดเม็ด ใช้ง่าย สะดวก กระสอบละ 300 บาท หว่านเพื่อปรับปรุงดินก่อนการปลูกพืช

👉 กรณีต้องการปรับดินพร้อมการใส่ปุ๋ย มีวิธีการดังนี้ 1.ใช้โดโลไมท์ตราหมีชนิดผง หรือ ระเบิดรากตราช้าง ชนิดเม็ด หว่านก่อน 1-2 วัน แล้วหว่านปุ๋ยตาม 2.ใช้ระเบิดรากตราหมี ชนิดเม็ด ผสมกับปุ๋ยเคมีหว่านพร้อมกัน


การแก้ดินที่เป็นกรดจัด กรมพัฒนาที่ดินแนะนำให้ใช้ โดโลไมท์ในการปรับปรุงดินก่อนการปลูกพืช ก็ทำให้พืชงอกดี โตเร็ว แข็งแรง เขียวทน เขียวนาน ผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ด้วยเหตุผลดังนี้

1. โดโลไมท์มีราคาถูก ใช้แล้วเห็นผลชัดเจน
2. โดโลไมท์ มีธาตุอาหารรองสูง แคลเซียม - แมกนีเซียม

👉แคลเซียม เป็นปุ๋ยที่มีคุณสมบัติ ทำให้พืชแข็งแรง โตดี ทนต่อโรคและแมลง พืชมีความต้องการสูง หากขาดทำให้ต้นพืช โตช้า ต้นแคระแกรน

👉แมกนีเซียม เป็นปุ๋ยที่มีคุณสมบัติ ช่วยในการสังเคราะห์แสง เพิ่มสีเขียว ทำให้พืชเขียวทน เขียวนาน