ขอแนะนำสหกรณ์/สกต. จำหน่ายปุ๋ยตราหมีสามารถสั่งซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ตราหมี ได้ที่สหกรณ์การเกษตรดังต่อไปนี้


👨‍🌾 จ.นครราชสีมา (โคราช) 👉สหกรณ์การเกษตรจักราช จำกัด อ.จักราช จ.นครราชสีมา 099-4982222 👉สหกรณ์การเกษตรประทาย จำกัด อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 095-6147560 👉สหกรณ์การเกษตรวังไม้แดง จำกัด อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 061-6354845 👉สหกรณ์การเกษตรคงสามัคคี จำกัด อ.คง จ.นครราชสีมา 083-2418457 👉สหกรณ์การเกษตรบ้านเหลื่อม จำกัด อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา 098-1721627 👉สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จำกัด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 082-1367361 👉สหกรณ์การเกษตรเทพารักษ์ จำกัด อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา 093-4976614 👉สหกรณ์การเกษตรขามทะเลสอ จำกัด อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 084-9598520 👉สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ หนองโจด-วังม่วง จำกัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 089-215-5305 👉สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด อ.สืคิ้ว จ.นครราชสีมา081-9675142 👉สหกรณ์การเกษตรโนนไทย จำกัด อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 061-6894565 👉สหกรณ์การเกษตรพระทองคำ จำกัด อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา 064-4535354 👉สหกรณ์การเกษตรหนองบุญมาก จำกัด อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 098-1048322 👉สหกรณ์การเกษตรเสิงสาง จำกัด อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 083-4647645 👉สหกรณ์การเกษตรห้วยแถลง จำกัด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 085-6821005 👉สหกรณ์การเกษตรครบุรี จำกัด อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 086-2642442 👉สหกรณ์การเกษตรปักธงชัย จำกัด อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 094-2584124 👉สหกรณ์การเกษตรสารภีโชคชัย จำกัด อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 086-8741618 👉สหกรณ์กสิกรรมไร้สารพิษเขตปฎิรูปที่ดิน จำกัด อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 087-2536515 👉สหกรณ์การเกษตรชุมพวง จำกัด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 081-9772876 👉สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 089-5820168 👉สหกรณ์นิคมสร้างตนเองพิมาย จำกัด อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 090-8896654 👉สหกรณ์การเกษตรแก้งสนามนาง จำกัด อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 081-3216998 👉สหกรณ์การเกษตรปากช่อง จำกัด อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 091-9749015 👉สหกรณ์นิคมฯลำตะคลอง จำกัด อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 084-4217078 👉สหกรณ์การเกษตรโนนแดง จำกัด อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 081-2824182 👉สกต.จังหวัดนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 081-2668185 👉สกต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 087-8737170 👉สกต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 085-7629639 👉สกต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 085-7771519 👉สกต.ด่านขุนทด/เทพารักษ์ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 082-2017390 👉สกต.ครบุรี อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 093-5252771 👉สกต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 082-1426169 👉สกต.พิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 065-2947836 👉สกต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 062-2514324 👉สกต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 083-2584343 👉สกต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 088-3226157 👉สกต.คง อ.คง จ.นครราชสีมา 080-0623874 👉สกต.บ้านเหลื่อม อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา 080-0623874 👉สกต.โชคชัย/หนองบุญมาก อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 065-0923622 👉สกต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา 081-9679990 👉สกต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 080-0629765 👉สกต.เฉลิมพระเกรียติ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 080-0629232 👉สกต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 080-0090235 👉สกต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 080-0090234 👉สกต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 081-2668583 👉สกต.ปักธงชัย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 092-2486183 👉สกต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 092-2785413 👨‍🌾 จ.กาฬสินธุ์ 👉สหกรณ์การเกษตรยางตลาด จำกัด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 085-6762845 👉สหกรณ์การเกษตรกมลาไสย จำกัด อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 080-1823553 👉สหกรณ์การเกษตรฆ้องชัย จำกัด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 097-1896310 👉สหกรณ์นิคมฯสหัสขันธ์ จำกัด อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 087-4329851 👉สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองห้าง จำกัด อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 062-3047802 👉สหกรณ์การเกษตรกุฉินารายณ์ จำกัด อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 086-2394954 👉สหกรณ์การเกษตรเขาวง จำกัด อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 099-4544542 👉สหกรณ์การเกษตรคำม่วง-สามชัย จำกัด อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 088-5610002 👉สหกรณ์การเกษตรห้วยเม็ก จำกัด อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 086-9252666 👉สหกรณ์การเกษตรห้วยผึ้ง จำกัด อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 098-9040111 👉สหกรณ์การเกษตรนามน จำกัด อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 084-3252629 👉สหกรณ์การเกษตรนาคู จำกัด อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 089-9464398 👉สหกรณ์การเกษตรร่องคำ จำกัด อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ 091-1430008 👉สหกรณ์การเกษตรเมืองกาฬสินธุ์ จำกัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 091-8653812 👉สกต.จังหวัดกาฬสินธุ์ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 095-1803098 👉สกต.เมืองกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 095-6484708 👉สกต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 095-6484708 👉สกต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 082-1082278 👉สกต.ฆ้องชัย อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 095-6610540 👉สกต.ดอนจาน อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ 084-7901306 👉สกต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 088-5306305 👉สกต.กุฉินารายณ์ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 095-6583057 👉สกต.เขาวง อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 095-1790835 👉สกต.คำม่วง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 095-6508430 👉สกต.หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 095-2178230 👉สกต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 091-0564756 👉สกต.ท่าคันโท อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 086-0556987 👉สกต.โคกเครือ โกดังย่อยหนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 096-3853819 👉สกต.ห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 095-6583057 👉สกต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 095-6583057 👉สกต.นาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 095-1790835 👉สกต.ร่องคำ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ 082-1082278 👉สกต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 095-6698623 👉สกต.สามชัย อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ 095-6508430 👨‍🌾 จ.ขอนแก่น 👉สหกรณ์การเกษตรเมืองขอนแก่น จำกัด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 066-1179927 👉สหกรณ์การเกษตรหนองหวาย จำกัด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 087-9543659 👉สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ อ.ซำสูง จำกัด อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น 083-4194382 👉สหกรณ์การเกษตรกระนวน จำกัด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 093-5264936 👉สหกรณ์การเกษตรเขาสวนกวาง จำกัด อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 088-7400234 👉สหกรณ์การเกษตรนิคมดงมูลสอง จำกัด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 099-0231319 👉สหกรณ์กองทุนสวนยางขอนแก่น จำกัด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 081-0551939 👉สหกรณ์การเกษตรชุมแพ จำกัด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 087-2320710 👉สกต.จังหวัดขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 081-9773774👨‍🌾 จ.ชัยภูมิ 👉สหกรณ์การเกษตรบ้านแท่น จำกัด อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 096-7709882 👉สหกรณ์การเกษตรแก้งคร้อ จำกัด อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 089-8451242 👉สหกรณ์การเกษตรลำปะทาว จำกัด อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 089-4232074 👉สหกรณ์การเกษตรเกษตรสมบูรณ์ จำกัด อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 095-6019839 👉สหกรณ์การเกษตรคอนสวรรค์ จำกัด อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 096-7709882 👉สหกรณ์การเกษตรคอนสาร จำกัด อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ