เครื่องตรวจดิน (ยืมใช้ฟรี) โดยไม่ต้องเสียเงินซื้อ

อัปเดตเมื่อ 24 ก.ย.


การตรวจดิน มีความสำคัญมาก เพราะหากท่านลงทุนปลูกพืช หรือใส่ปุ๋ยในดินที่มีสภาพเป็นกรดจัดไม่เหมาะสม พืชก็จะไม่สามารถนำธาตุอาหารในดินไปใช้ได้ จึงทำให้เกษตรกรมีต้นทุนและความเสี่ยงสูง เพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี ระเบิดรากตราหมี ได้ทำโครงการร่วมกับสหกรณ์การเกษตร โดยให้เกษตรกรสามารถยืมเครื่องตรวจดินไปใช้ฟรี โดยไม่ต้องซื้อ และช่วยเกษตรลดต้นทุนในการปลูกพืช


เกษตรกรสามารถสอบถามได้ที่สหกรณ์การเกษตร ระเบิดรากตราหมีทุกที่ เพื่อยืมเครื่องตรวจดินใช้ฟรี เงื่อนไขง่ายๆ เกษตรกรมัดจำเครื่องละ 500 บาท ใช้เสร็จนำเครื่องมาคืน แล้วรับเงินมัดจำคืนที่สหกรณ์การเกษตร


สหกรณ์การเกษตรที่ต้องการเครื่องตรวจดินไว้บริการเกษตรกรของท่าน สามารถติดต่อขอรับเครื่องตรวจดิน ได้ที่ผู้จัดการ คุณอนุศาสตร์ โพธิ์กิ่ง โทร 065-240-2800


1.ตัวอย่างผลงานการปรับปรุงดินในนาข้าว


2. ตัวอย่างผลงานการปรับปรุงดินโดยใช้เครื่องโรย ในไร่มัน , ไร่อ้อย


ตัวอย่างผลงานการใช้โดโลไมท์บำรุงอ้อยตอหลังตัด


3. ตัวอย่างผลงานการปรับปรุงดินโดยใช้เครื่องโรย ในสวนยางพารา


ปัญหาเรื่ีองดินในปัจจุบัน

ปัจจุบันเกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในการเกษตรเป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มใช้เพิ่มขึ้นทุกปี จึงทำให้ดินส่วนใหญ่มีสภาพเป็นกรดจัดไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืช,ปลูกพืชไม่งาม, พืชไม่กินปุ๋ย ทำให้ได้ผลผลิตต่ำ จึงให้เกษตรกรประสบปัญหาขาดทุนในการทำการเกษตร


จากข้อมูลของกรมวิชาการเกษตรที่ได้ทำการศึกษาค่าความเป็นกรดด่างของดินมีผลต่อการนำปุ๋ยมาใช้ของพืช ดังรูปนี้


จากรูป ค่ากรดด่าง 4.5 , 5 , 5.5 เป็นดินที่มีสภาพเป็นกรดจัดมาก พืชจะนำปุ๋ยมาใช้ประโยชน์ได้น้อยถึงแม้เกษตรกรจะใส่ปุ๋ยเคมีมากแต่พืชนำไปใช้ไม่ได้ ทำให้เกษตรกรลงทุนมากแต่ได้ผลผลิตต่ำ เกิดภาวะขาดทุน


วิธีเพิ่มผลผลิต ต้องรู้ปัญหาและแก้ปัญหาเรื่องดินให้ตรงจุด

การตรวจค่ากรด - ด่าง ของดิน มีความจำเป็นมากในการเพาะปลูกของเกษตรกร ในปัจจุบันมีเครื่องมือในการตรวจวัดค่ากรด - ด่าง ของดิน แบบง่ายๆ จำนวนมาก ทำให้สามารถรู้ผลทันที สะดวก รวดเร็ว แต่เนื่องจากเกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจ และขาดโอกาสการเข้าถึงเครื่องมือที่ทันสมัย ใช้งานง่าย โดยการตรวจดินก่อนปลูก และการตรวจดินก่อนใส่ปุ๋ย