top of page

ภาคเหนือ
 

👨‍🌾 จ.เชียงใหม่

👉ร้านชูชาติการเกษตร   ต.หางดง  อ.ฮอด จ.เชียงใหม่    087-191-3690 / 092-862-3441 / 099-376-8222

👉ร้านเพื่อนเกษตร  ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่  080-124-7520 

👉ร้านประเสริฐการเกษตร  ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่  087-189-0843 / 088-260-6401 / 081-029-5970

👉ร้านคำปั่นปากทางเจริญ  ต.ดอยหล่อ  อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ☎ 082-194-4955

👉ร้านจีรวรรณการเกษตร  อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่  084-617-8366

👉ร้านพูนสิน  ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่  087-185-0110 / 053-831-452

👨‍🌾 จ.ตาก

👉หจก.พรเทพอะโกร   ต.เชียงของ  อ.วังเจ้า  จ.ตาก   081-886-9952

👉หจก.พรเทพอะโกร สาขา 1   ต.เชียงทอง  อ.วังเจ้า  จ.ตาก   081-886-9952

👉หจก.พรเทพอะโกร (สาขาเมือง)   ต.ระแหง  อ.เมือง  จ.ตาก   081-886-9962

👉ร้านสงกรานต์พืชผล  อ.วังเจ้า จ.ตาก   081-596-5443

👉ร้านพ.การเกษตร  ต.เชียงทอง  อ.วังเจ้า  จ.ตาก   055-508-734

👉ร้านอธิปการเกษตร1999  ต.ตากออก  อ.บ้านตาก  จ.ตาก  081-886-4215 / 055-592-042

👉ร้านบัญชาการเกษตร  อ.บ้านตาก จ.ตาก   081-887-3091

👉ร้านศ.พาณิชย์  ต.ย่านรี  อ.สามเงา จ.ตาก  095-640-9089 / 061-686-3443

👨‍🌾 จ.น่าน

👉ร้านมิตรภาพการเกษตร  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.น่าน    081-530-8724

👉ร้านเคโอ การเกษตร  อ.ท่าวังผา จ.น่าน   082-892-6526 / 081-024-0109   

👉ร้านมงคลกิจเกษตร  อ.เชียงกลาง จ.น่าน  081-561-9127 / 089-980-1321

👉ร้านรัชนีเคมีเกษตร  อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน  081-289-2972

👉ร้านดวงดีการเกษตร 51  ต.นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน  081-023-7051

👉ร้านเกษตรเฟื่องฟู  ต.กลางเวียง  อ.เวียงสา  จ.น่าน  082-329-5999 / 081-806-9366

👨‍🌾 จ.พะเยา

👉หจก.รุ่งเจริญ  ต.หย่วน อ.เชียงคำ  จ.พะเยา   083-942-3336 / 089-431-7713 / 080-122-5210 

👉บริษัท คู่เกษตร จำกัด   ต.ดอกคำใต้  อ.ดอกคำใต้  จ.พะเยา   089-433-5337 / 054-491-599 

 

👨‍🌾 จ.แพร่

👉บริษัท ลองการเกษตร จำกัด   ต.ห้วยอ้อ  อ.ลอง จ.แพร่   0819517869

👉หจก.เนี๊ยวกิจการเกษตร  ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่  086-429-8552 / 054-596-072

👉ร้านส.สิริกิจเกษตร  อ.ร้องกวาง จ.แพร่  088-013-4043

👉ร้านมงคลศรีการเกษตร  อ.ร้องกวาง จ.แพร่  086-186-7324

👉ร้านกิจเจริญ  ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่  086-432-7242

👉ร้านสมจิตรการเกษตร  อ.ร้องกวาง จ.แพร่  085-523-7989 

👉ร้านนคร-ประทีปการเกษตร  อ.ร้องกวาง จ.แพร่  083-319-6886  

👉ร้านพิกุลการเกษตร  อ.ร้องกวาง จ.แพร่  085-7182601  

👉ร้านธนาการเกษตร อ.เมือง จ.แพร่  086-116-6715

👉ร้านวราพรฟาร์ม อ.เมือง จ.แพร่  085-041-3760

👉ร้านสนั่น  อ.เด่นชัย จ.แพร่  084-431-4992

👉ร้านเพื่อนเกษตรรุ่งเรือง  อ.เด่นชัย จ.แพร่  085-620-1086

👉ร้านช่างป้อมการเกษตร  อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่  084-304-1318

👉ร้านประจักษ์การเกษตร (บจ.พี.เจ.ชูใจบริการ)  ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่  083-576-6886

👉ร้านมิตรแท้การเกษตร  อ.สอง จ.แพร่  091-305-7288

👉ร้านบุญสนองการเกษตร  ต.บ้านกลาง  อ.สอง จ.แพร่  084-483-7536 / 081-179-7976 

👉ร้านฮงพืชผล  อ.วังชิ้น จ.แพร่   084-993-1839

👉ร้านหลักการรวมกิจ  อ.วังชิ้น จ.แพร่  089-755-1734

👉ร้านสุวัฒน์บริการ  อ.เมือง จ.แพร่  089-955-9820

👉ร้านแพร่ทีทีเอ็นคอนสตรั๊คชั่น  อ.เมือง จ.แพร่  086-117-1561

 

👨‍🌾 จ.ลำปาง

👉หจก.เกษตรรุ่งเรืองลำปาง  ต.บ่อแฮ้ว  อ.เมือง  จ.ลำปาง  081-473-7333 / 081-953-4582

👉ร้านบุญช่วยการเกษตร   อ.วังเหนือ จ.ลำปาง  081-980-6608

👉ร้านเกษตรทรงชัย  อ.วังเหนือ จ.ลำปาง  081-961-6106

👉ร้านเกิดมูลการเกษตร  อ.วังเหนือ จ.ลำปาง  081-960-2587

👉ร้านบ้านสวนการเกษตร  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง  054-218-812 / 088-433-9599

👉ร้านเวียงตาลการเกษตร  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง  087-544-9742

👉ร้านแม่เมาะก๊าซ  ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  054-266-055

👉ร้านชัยพาณิชย์  (พัฒนคลัง) ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง   063-114-8996

👉ร้านงาวการเกษตร  ต.หลวงเหนือ  อ.งาว จ.ลำปาง  081-884-7005

👨‍🌾 จ.ลำพูน

👉หจก.น้ำดิบการเกษตร  ต.น้ำดิบ  อ.ป่าซาง จ.ลำพูน  081-783-8517 / 081-960-3341

👉ร้านบัวแก้วการเกษตร  อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน  084-151-6614

👉ร้านถาวรการเกษตร  อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน  089-855-8008  

👉ร้านประจวบพาณิชย์  อ.ลี้ จ.ลำพูน  085-7148467

👉ร้านยินดีการเกษตร  ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน  087-190-5183 / 053-979-108

👉หจก.บ้านสวนรวมเกษตร  ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน  087-191-3614 / 081-659-9026 / 053-596-608

👉ร้านพิศาลเคมีเกษตร  ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน  081-287-5882

👉ร้านสมบูรณ์การเกษตร  ต.น้ำดิบ  อป่าซาง จ.ลำพูน  081-287-5882

👉ร้านไพโรจน์การเกษตร  ต.ท่าตุ้ม  อ.ป่าซาง จ.ลำพูน  081-030-4406

👉ร้านถนอมการเกษตร  อ.ป่าซาง จ.ลำพูน  053-557-7528

👉ร้านบ้านก้องการเกษตร  อ.ป่าซาง จ.ลำพูน  087-656-4456

👉ร้านชัยวัฒน์การค้า  ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน  089-950-8192 / 081-104-9626

👉ร้านเมืองเจริญพานิช  ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน  089-838-3848 / 053-005-243 / 053-572-714

👉ร้านเจริญลำพูนพาณิชย์  อ.ป่าซาง จ.ลำพูน  080-500-9188  

👉ร้านโชกุนการเกษตร  อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน  093-306-3734

👉ร้านปทุมทิพย์  อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน  089-432-4536

👉ร้านผกาพรรณ  อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน  082-178-3859

👉ร้านเพื่อนไทยการเกษตร  อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน  082-619-6990

👉ร้านท่าช้างการเกษตร  อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน  091-636-5459

👉ร้านนภาการเกษตร  ต.ทาขุมงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน  086-921-2983

👉ร้านแพร 8 เกษตร  อ.แม่ทา จ.ลำพูน  081-885-5703

👉ร้านจันทร์ทิพย์การเกษตร  อ.แม่ทา จ.ลำพูน  085-625-1686

👉ร้านพรเทพพานิช  อ.แม่ทา จ.ลำพูน  089-431-4057 

👉ร้านโบว์-บี การค้า  อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน  089-758-8133 

👉ร้านรุ่งศรีอรุณ  อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ☎ 081-023-9763 

👉ร้านนามเทพการเกษตร  อ.ลี้ จ.ลำพูน  081-681-5226 

👉ร้านทองศิลป์พาณิชย์   ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน ☎ 082-619-6990

👉ร้านทรงไทยการเกษตร  ต.เหมืองง่า  อ.เมือง จ.ลำพูน  081-030-9621 / 081-473-0109 / 053-000-622

👉หจก.ปุยฝ้ายพาณิชย์  ต.บ้านโฮ่ง  อ.บ้านโฮ่ง  จ.ลำพูน 086-670-0269

👉ร้านหล่าแมวมิตรเกษตร   ต.วังผาง  อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน ☎ 061-974-4155

👨‍🌾 จ.อุตรดิตถ์

👉หจก.วิโรจน์อะโกรเทรด  ต.วังกระพี้  อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ์  081-973-6551 / 064-365-3935

👉บริษัท เกษตรแสนขัน จำกัด  ต.บ่อทอง  อ.ทองแสนขัน  จ.อุตรดิตถ์  085-395-5909 / 055-418-186

👉ร้านจุ๊บแจงการเกษตร  ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์  086-215-3179

👉ร้านนงลักษณ์การเกษตร  อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์  087-105-5510

👉ร้านเกษตรผักขวง  อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์  082-880-4800

👉ร้านทองเพชรการเกษตร  อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์  087-844-4188

👉ร้านจันทร์ทวีทรัพย์  อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์  084-426-0836

👉ร้านป๋าป๊อดการเกษตร  อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์  081-953-7033

👉ร้านต้นปัญญา  ต.บ่อทอง  อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์  093-559-1536

👉ร้านมาลีพาณิชย์  ต.บ้านด่าน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  081-284-4640

👉ร้านอินทรีย์  อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  083-631-6182

👉ร้านรัตนชัยบริการ  ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์  084-181-3089

👉ร้านลุงปีการเกษตร  ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์  082-169-2109

👉หจก.สหวัฒน์การเกษตร(2555)  ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์  085-605-6501

👉ร้านสุริยาการเกษตร  ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์  085-289-6366 / 085-289-2648 / 088-454-236

👉ร้านเกษตรข่อยสูง  ต.ข่อยสูงใต้ อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์  093-220-1847

👉ร้านมีรอดการเกษตร  อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์  087-203-0675

👉ร้านส.สมบูรณ์การเกษตร  อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์  089-271-8258

👉ร้านโกดังเหรียญทอง  ต.ร่วมจิต  อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์  092-252-6244

👉ร้านน้ำหมีใหญ่การเกษตร  ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์  086-300-1836

👉ร้านเสน่ห์การเกษตร  ต.แสนตอ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  085-601-7957

👉ร้านน้องแอร์การเกษตร  ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์  062-259-2032

👉ร้านเกษตรอินเตอร์  ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์  091-841-6365 / 092-695-5196

👉ร้านบุญเชิด  อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  081-786-4428

👉ร้านต.การเกษตร  ต.แม่พูน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ☎ 089-566-2184 

bottom of page