ตัวแทนกองทุนหมู่บ้าน

ลำดับ
รูปภาพ
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
บ้าน
ชื่อตัวแทน
โทร
ตำแหน่งในกองทุน
ผจก.ประจำอำเภอ
นับสัญญา
สถานะ
401
บุรีรัมย์
สตึก
เมืองแก
หนองดวน
นาย สมบูรณ์ หล้าโพนทัน
087-2587649
ประธานกองทุน
พีท-ส่งเสริม
1
Active
402
บุรีรัมย์
สตึก
ดอนมนต์
หนองลูกช้าง
นาย วุฒิพงษ์ หนองหาร
081-2662794
ประธานกองทุน
พีท-ส่งเสริม
1
Active
403
บุรีรัมย์
สตึก
ร่อนทอง
โคกเมี๊ยะ
นาย วันชัย เชื้อรัมย์
080-7528846
ประธานกองทุน
พีท-ส่งเสริม
1
Active
404
บุรีรัมย์
สตึก
ร่อนทอง
ปรือเกียน
นาย ถาวร โกติรัมย์
091-0217918
รองประธานกองทุน
พีท-ส่งเสริม
1
Active
405
บุรีรัมย์
สตึก
สะแก
โนนค้อ
นางชลิดา พนมใส
081-2654963
เหรัญญิก
พีท-ส่งเสริม
1
Active
406
บุรีรัมย์
สตึก
ทุ่งวัง
หนองเกาะน้อย
นาง ปุณยวีร์ ไชยพิมพ์
083-0532793
ประธานกองทุน
พีท-ส่งเสริม
1
Active
407
บุรีรัมย์
สตึก
กระสัง
กระสัง
นาย สรายุทธ สุภิมารส
080-0047848
ประธานกองทุน
พีท-ส่งเสริม
1
Active
408
บุรีรัมย์
สตึก
กระสัง
หนองทัพค่าย
นาง คำปุ่น เนืองภา
093-5427841
กรรมการ
พีท-ส่งเสริม
1
Active
409
บุรีรัมย์
สตึก
ทุ่งวัง
กอก
นาง อัมพร จันทร์พลงาม
080-1500134
ประธานกองทุน
พีท-ส่งเสริม
1
Active
410
บุรีรัมย์
สตึก
ทุ่งวัง
ม่วงหวาน
นาง พิมพ์วิไล เหล็กศรี
081-7605484
เลขา
พีท-ส่งเสริม
1
Active
411
บุรีรัมย์
สตึก
ร่อนทอง
โนนเกตุ
นาง หวาน กาสิงห์
085-7763764
ประธานกองทุน
พีท-ส่งเสริม
1
Active
412
บุรีรัมย์
สตึก
กระสัง
กระสังใต้
นาง ยอม แสนสุข
087-2423415
ประธานกองทุน
พีท-ส่งเสริม
1
Active
413
บุรีรัมย์
สตึก
สมานชัย
ปลัดมุม
นาย บุญส่งค์ จงรัมย์
061-5800579
กรรมการ
พีท-ส่งเสริม
1
Active
414
บุรีรัมย์
สตึก
เมืองแก
หัวช้าง
นาย ทองแดง ยาวรัมย์
087-4394878
ประธานกองทุน
พีท-ส่งเสริม
1
Active
415
บุรีรัมย์
สตึก
ร่อนทอง
หนองแม่มด
นาย ชาย เยี่ยมสวน
085-6375969
ประธานกองทุน
พีท-ส่งเสริม
1
Active
416
อุบลราชธานี
น้ำขุ่น
ตาเกา
โนนงาม
นาย สมบัติ โลเตียะนัน
098-1303740
(ว่าง)
เสาร์-ส่งเสริม
1
Active
417
อุดรธานี
ศรีธาตุ
นายูง
นาม่วง
นาย พิษณุกุล สอนสกุล
094-5293254
(ว่าง)
เฟิร์น-ส่งเสริม
1
Active
418
อุดรธานี
ศรีธาตุ
นายูง
นายุงเหนือ
นาง ศิริวรรณ พรมกุล
099-0468675
ประธานกองทุนกองทุน
เฟิร์น-ส่งเสริม
1
Active
419
อุดรธานี
ศรีธาตุ
นายูง
นาฮี
นาย อภัย ทองคำ
(ว่าง)
ประธานกองทุนกองทุน
เฟิร์น-ส่งเสริม
1
Active
420
อุดรธานี
ศรีธาตุ
นายูง
นาฮี
นาง สวรรค์ ภูมิโคตร
087-7244294
กรรมการ
เฟิร์น-ส่งเสริม
1
Active
421
อุดรธานี
ศรีธาตุ
หัวจกคำ
คำเจริญ
นาย ทองอิน วรรณกุล
085-7421016
ผู้ใหญ่บ้าน
เฟิร์น-ส่งเสริม
1
Active
422
อุดรธานี
ศรีธาตุ
นาฝูง
คำดอกไม้
นาย สมบรูณ์ สอนสกุล
084-2878485
ผู้ช่วยประธานกองทุน
เฟิร์น-ส่งเสริม
1
Active
423
อุดรธานี
ศรีธาตุ
จำปี
ป่าปอแดง
นาย สมัย กุยบุตร
089-4201315
(ว่าง)
เฟิร์น-ส่งเสริม
1
Active
351
บุรีรัมย์
บ้านกรวด
โนนเจริญ
โนนเจริญ
นาย อนุสิทธิ์ กัณหา
082-126-4231
(ว่าง)
ปอ-ส่งเสริม
1
Active
352
บุรีรัมย์
บ้านกรวด
ปราสาท
ละหอกตะแบง
นาย ประโยขน์ หนูประโคน
085-150-2469
ประธานกองทุนกองทุน
ปอ-ส่งเสริม
1
Active
353
บุรีรัมย์
บ้านกรวด
สายตะกู
สายโท12เหนือ
นาย คมคาย สีหานาม
098-1276411
ประธานกองทุนกองทุน
ปอ-ส่งเสริม
1
Active
354
บุรีรัมย์
บ้านกรวด
จันทบเพชร
สายโท4ใต้
นาย สัมฤทธิ์ บัตรประโคน
093-674-8089
ประธานกองทุนกองทุน
ปอ-ส่งเสริม
1
Active
355
บุรีรัมย์
ลำปลายมาศ
ผไทรินทร์
(ว่าง)
นาย สุนทร ตีบจันทร์
088-4693121
ประธานกองทุน
หนิง-ส่งเสริม
1
Active
356
บุรีรัมย์
ลำปลายมาศ
ผไทรินทร์
หนองมะค่า
นาง ประชัน ผลเจริญ
084-4196595
(ว่าง)
หนิง-ส่งเสริม
1
Active
357
บุรีรัมย์
ลำปลายมาศ
หนองกระทิง
หนองปลาไหล
นาง สมทรง แข็งขัน
082-1557835
(ว่าง)
หนิง-ส่งเสริม
1
Active
358
บุรีรัมย์
ลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
หนองกระทิง
นายชัชวาล บัวลา
098-746-1346
(ว่าง)
หนิง-ส่งเสริม
1
Active
359
บุรีรัมย์
ลำปลายมาศ
โคกกลาง
หนองฟักทอง
นายธนกร ดำรงสุขค้ำคูณ
091-820-5352
(ว่าง)
หนิง-ส่งเสริม
1
Active
360
บุรีรัมย์
ลำปลายมาศ
โคกกลาง
โกรกประดู่
นาย กำชัย สร้อยจิต
088-7351314
(ว่าง)
หนิง-ส่งเสริม
1
Active
361
บุรีรัมย์
ลำปลายมาศ
โคกกลาง
หนองโดนน้อย
นาย ไผ่ เภสัชชา
098-6729211
(ว่าง)
หนิง-ส่งเสริม
1
Active
362
บุรีรัมย์
ลำปลายมาศ
โคกกลาง
โคกกลางเก่า
นาย เสนห์ สาโรจน์
093-0782256
ประธานกองทุน
หนิง-ส่งเสริม
1
Active
363
บุรีรัมย์
ลำปลายมาศ
โคกกลาง
โคกกลางเก่า
นาย เสนห์ สาโรจน์
(ว่าง)
(ว่าง)
หนิง-ส่งเสริม
1
Active
364
บุรีรัมย์
ลำปลายมาศ
หนองบัวโคก
สีเหลี่ยมใหญ่
นาย อำนาจ ที่รัก
085-2067916
(ว่าง)
หนิง-ส่งเสริม
1
Active
365
บุรีรัมย์
ลำปลายมาศ
ผไทรินทร์
สีชวา
นาย เพา เพ็งพินิจ
064-0275503
(ว่าง)
หนิง-ส่งเสริม
1
Active
366
บุรีรัมย์
ลำปลายมาศ
หนองกะทิง
หนองปลาไหลน้อย
นาย ชาญ ชำนาญจิตร
080-5510973
(ว่าง)
หนิง-ส่งเสริม
1
Active
367
บุรีรัมย์
ลำปลายมาศ
โคกกลาง
ดอนลอย
นาย แฉ้ลม พิทักษา
097-0476339
(ว่าง)
หนิง-ส่งเสริม
1
Active
368
บุรีรัมย์
ลำปลายมาศ
โคกกลาง
โคกกลาง
นาง ชนิสรา อ่อนนวล
087-2536586
ประธานกองทุน
หนิง-ส่งเสริม
1
Active
369
บุรีรัมย์
ลำปลายมาศ
ผไทรินทร์
หนองหัวช้าง
นาย สุเทพ ด่านดอน
089-0356417
กรรมการ
หนิง-ส่งเสริม
1
Active
370
บุรีรัมย์
ลำปลายมาศ
ผไทรินทร์
หนองหัวช้าง
นาย สุเทพ ด่านดอน
(ว่าง)
กรรมการ
หนิง-ส่งเสริม
1
Active
371
บุรีรัมย์
ลำปลายมาศ
ผไทรินทร์
หนองหัวช้างพัฒนา
นาย ศิริชัย ไกรพงษ์
080-1578413
(ว่าง)
หนิง-ส่งเสริม
1
Active
372
บุรีรัมย์
ลำปลายมาศ
ผไทรินทร์
โคกชาด
นาย แดง แสบชุฟา
098-1860977
ประธานกองทุน
หนิง-ส่งเสริม
1
Active
373
บุรีรัมย์
ลำปลายมาศ
ผไทรินทร์
โนนศิลา
น.ส. อ้อย นิ่มพันธ์
062-1203327
(ว่าง)
หนิง-ส่งเสริม
1
Active
374
บุรีรัมย์
ลำปลายมาศ
ผไทรินทร์
สำโรงใหม่
นาย ทอน วิจิตรศักดิ์
085-6368224
(ว่าง)
หนิง-ส่งเสริม
1
Active
375
บุรีรัมย์
ลำปลายมาศ
ผไทรินทร์
ผไทรินทร์
นาง ประชัน ผลเจริญ
084-4176595
ประธานกองทุน
หนิง-ส่งเสริม
1
Active
376
บุรีรัมย์
ลำปลายมาศ
ผไทรินทร์
ผไทรินทร์
นาย ฉลวย เพ็ญจวรรณ
086-9511585
(ว่าง)
หนิง-ส่งเสริม
1
Active
377
บุรีรัมย์
ลำปลายมาศ
ผไทรินทร์
บ้านโคกงิ้วใหม่
นาย ธีรวัฒน์ เชิดรัม
(ว่าง)
ประธานกองทุน
หนิง-ส่งเสริม
1
Active
378
บุรีรัมย์
ลำปลายมาศ
ผไทรินทร์
โคกตาเงิน
นาย วรรณฉัตร ศรีวิชัย
063-8415236
กรรมการ
หนิง-ส่งเสริม
1
Active
379
บุรีรัมย์
ลำปลายมาศ
ผไทรินทร์
โคกสูง
นาย มนตรี บุญภูมิ
062-5520134
(ว่าง)
หนิง-ส่งเสริม
1
Active
380
บุรีรัมย์
ลำปลายมาศ
บ้านยาง
ห้วยตะเคียน
นาย สุรพล แก้วนาพันร์
087-0455119
ประธานกองทุน
หนิง-ส่งเสริม
1
Active
381
บุรีรัมย์
ลำปลายมาศ
บ้านยาง
หนองขี้ตุ่น
นาย คำแพง กลอนโพธิ์
093-3298770
(ว่าง)
หนิง-ส่งเสริม
1
Active
382
บุรีรัมย์
ลำปลายมาศ
หนองโดน
โนนเกริณ
นาย เอนก เสนาจอหอ
089-0322474
ประธานกองทุน
หนิง-ส่งเสริม
1
Active
383
บุรีรัมย์
ลำปลายมาศ
หนองโดน
หนองโดน
นาย สมพงษ์ พรมหงษ์
์093-0089963
ประธานกองทุน
หนิง-ส่งเสริม
1
Active
384
บุรีรัมย์
ลำปลายมาศ
บ้านยาง
ยาง
นาย ไพรัตน์ เกตุชาติ
093-5385799
ประธานกองทุน
หนิง-ส่งเสริม
1
Active
385
บุรีรัมย์
ลำปลายมาศ
หนองบัวโคก
ประชามิตร
นาง มาลา ศรีเมือง
084-386454
กรรมการ
หนิง-ส่งเสริม
1
Active
386
บุรีรัมย์
ลำปลายมาศ
โคกกลาง
กวางงอยพัฒนา
นาย อุ้ย ดวงสูงเนิน
088-0769128
ประธานกองทุน
หนิง-ส่งเสริม
1
Active
387
บุรีรัมย์
สตึก
สมานชัย
หนองแคน
นาย พิทักษ์ สนโศก
062-1539650
ประธานกองทุน
หนึ่งปัก-ส่งเสริม
1
Active
388
บุรีรัมย์
สตึก
ทุ่งวัง
หนองแวง
นาย หัด ชมชื่น
093-0312528
รองประธานกองทุน
พีท-ส่งเสริม
1
Active
389
บุรีรัมย์
สตึก
สมานชัย
โคกวัด
นาง อ้วน มงคลดี
063-2263254
รองประธาน
พีท-ส่งเสริม
1
Active
390
บุรีรัมย์
สตึก
เมืองแก
กระทุ่ม
นาย บุญตัน เบียรัมย์
088-3660786
ประธานกองทุนกองทุน
พีท-ส่งเสริม
1
Active
391
บุรีรัมย์
สตึก
สตึก
ยางน้ำใส
นาย โยธิน วิเศษดำรงกูล
099-0023634
ประธานกองทุนกองทุน
พีท-ส่งเสริม
1
Active
392
บุรีรัมย์
สตึก
ดอนมนต์
นาลาว
นาง สมพร บางมุมทอง
087-0407681
ประธานกองทุนกองทุน
พีท-ส่งเสริม
1
Active
393
บุรีรัมย์
สตึก
ชุมแสง
ตันลีง
นาย บุญช่วย รำมะนา
089-8635976
กรรมการ
พีท-ส่งเสริม
1
Active
394
บุรีรัมย์
สตึก
ชุมแสง
ตะโก
นาย จำลอง โพธิ์มาศ
083-4710640
ที่ปรึกษากองทุน
พีท-ส่งเสริม
1
Active
395
บุรีรัมย์
สตึก
นิคม
ลิ้นเกี่ย
นาย บุญเหลือ ขยันรัมย์
081-1855609
(ว่าง)
พีท-ส่งเสริม
1
Active
396
บุรีรัมย์
สตึก
สตึก
ขาม
นาย สุรพล บุตรสีตะราช
087-2568914
ประธานกองทุนกองทุน
พีท-ส่งเสริม
1
Active
397
บุรีรัมย์
สตึก
ดอนมนต์
กุดน้ำขุ่น
นาง สมวรรณ จิตรัมย์
098-1360357
เลขา
พีท-ส่งเสริม
1
Active
398
บุรีรัมย์
สตึก
สะแก
ยางตาสาด
นาย เอื้อน ยามรัมย์
088-3664372
ประธานกองทุน
พีท-ส่งเสริม
1
Active
399
บุรีรัมย์
สตึก
นิคม
กุดชุมแสง
นาย บุญส่ง คำศรี
084-4113967
ประธานกองทุน
พีท-ส่งเสริม
1
Active
400
บุรีรัมย์
สตึก
สตึก
สระกระจาย
นาย บุญเหนือ ภูรับพา
061-1205830
ประธานกองทุน
พีท-ส่งเสริม
1
Active
301
นครราชสีมา
ปักธงชัย
ลำนางแก้ว
ซับน้อม
นาย ภัสน์นนท์ สิทธิ์หิรัญ
062-1915159
(ว่าง)
หนึ่งปัก-ส่งเสริม
1
Active
302
นครราชสีมา
ปักธงชัย
ภูหลวง
หนองนกเขียน
นาย ก้องเกียรติ สูญกิ่ง
082-8410769
(ว่าง)
หนึ่งปัก-ส่งเสริม
1
Active
303
นครราชสีมา
ปักธงชัย
ลำนางแก้ว
ลำประโคน
นาย ประสิทธิ์ แนบฉัมพลี
089-8449972
(ว่าง)
หนึ่งปัก-ส่งเสริม
1
Active
304
นครราชสีมา
ปักธงชัย
งิ้ว
โคกสามสิบ
นาย เอนก ทันฉิมพลี
087-2514992
(ว่าง)
หนึ่งปัก-ส่งเสริม
1
Active
305
นครราชสีมา
ปักธงชัย
งิ้ว
โคกคลองขุนเพียน
นาย ชรินทร์ทิพย์ แก้วไพศาลกุล
093-5578878
(ว่าง)
หนึ่งปัก-ส่งเสริม
1
Active
306
นครราชสีมา
ปักธงชัย
ตะขน
ตะเคียนคู่
นาย สมปอง สีมะหาวงค์
098-2895004
(ว่าง)
หนึ่งปัก-ส่งเสริม
1
Active
307
นครราชสีมา
ปักธงชัย
เกษมทรัพย์
เก่านางเหริญ
นาย เศกสิทธิ์ มาสำโรง
095-3021749
ประธานกองทุน
หนึ่งปัก-ส่งเสริม
1
Active
308
นครราชสีมา
ปักธงชัย
ตูม
โนนวังหิน
นาง กรรณิการ์ สุทธิประภา
098-1584684
ประธานกองทุน
หนึ่งปัก-ส่งเสริม
1
Active
309
นครราชสีมา
ปักธงชัย
งิ้ว
หนองไผ่
นาย ศักดิ์ชัย ดอนฉิมพลี
085-7770233
ประธานกองทุน
หนึ่งปัก-ส่งเสริม
1
Active
310
นครราชสีมา
ปักธงชัย
เมืองปัก
หนองไผ่
นาย อาลัยษณ์ สุขบุญ
087-8794065
ประธานกองทุน
หนึ่งปัก-ส่งเสริม
1
Active
311
นครราชสีมา
ปักธงชัย
งิ้ว
หนองปรือ
นาย มานพ แพ่งฉิมพลี
087-1295229
ประธานกองทุน
หนึ่งปัก-ส่งเสริม
1
Active
312
นครราชสีมา
ปักธงชัย
งิ้ว
หนองกระโดน
นาย ธีรศักดิ์ แววจะโปะ
081-3218451
ประธานกองทุน
หนึ่งปัก-ส่งเสริม
1
Active
313
นครราชสีมา
ปักธงชัย
งิ้ว
เพลิงหลง
นาย สำราญ นครเรียบ
086-2500477
ประธานกองทุน
หนึ่งปัก-ส่งเสริม
1
Active
314
นครราชสีมา
ปักธงชัย
งิ้ว
สำลาย
นาย สว่าง เฉียรสระน้อย
085-4168867
ประธานกองทุน
หนึ่งปัก-ส่งเสริม
1
Active
315
นครราชสีมา
ปักธงชัย
ตะคุ
อุโลก-โนนจัง
นาย วิจารณ์ เทพตะคุ
087-8763638
ประธานกองทุน
หนึ่งปัก-ส่งเสริม
1
Active
316
นครราชสีมา
ปักธงชัย
งิ้ว
หนองบัว
นาง ชมภู่ แถมกลาง
081-7571167
(ว่าง)
หนึ่งปัก-ส่งเสริม
1
Active
317
นครราชสีมา
ปักธงชัย
ตะคุ
แดง
นาย เสน่ห์ ทิศดำรงค์
081-7296101
ประธานกองทุน
หนึ่งปัก-ส่งเสริม
1
Active
318
นครราชสีมา
ปักธงชัย
ตูม
หนองจอก
นาง เบญจพร ผังฉิมพลี
086-8639964
เหรัญญิก
หนึ่งปัก-ส่งเสริม
1
Active
319
นครราชสีมา
ปักธงชัย
ตูม
บุพระเมือง
นาย ช่วย อยู่พรมราช
084-9360292
ประธานกองทุน
หนึ่งปัก-ส่งเสริม
1
Active
320
นครราชสีมา
ปักธงชัย
ตะคุ
หนองตาคุ
นาง วิไลรัตน์ ทรายตะคุ
090-2817666
เหรัญญิก
หนึ่งปัก-ส่งเสริม
1
Active
321
นครราชสีมา
ปักธงชัย
ตะคุ
ตะคุไทย
นาย ยุรนันท์ เงิมสันเทียะ
087-8746767
ประธานกองทุน
หนึ่งปัก-ส่งเสริม
1
Active
322
นครราชสีมา
ปักธงชัย
ตะคุ
หันเหนือ
นาง สมจิตร เขียวปัก
088-7155904
ผช.ประธาน
หนึ่งปัก-ส่งเสริม
1
Active
323
นครราชสีมา
ปักธงชัย
ธงชัยเหนือ
อ่างหินเหนือ
นาง ระเบียบ วันดี
081-7909738
ประธานกองทุน
หนึ่งปัก-ส่งเสริม
1
Active
324
นครราชสีมา
ปักธงชัย
ธงชัยเหนือ
หนองด่านช้าง
นาย มงคล พรจังหรีด
061-1509491
เหรัญญิก
หนึ่งปัก-ส่งเสริม
1
Active
325
นครราชสีมา
ปักธงชัย
ธงชัยเหนือ
อ่างหิน
นาย บุญเกิด ประมูลใหม่
083-6848662
ประธานกองทุน
หนึ่งปัก-ส่งเสริม
1
Active
326
นครราชสีมา
ปักธงชัย
ธงชัยเหนือ
ฉัตรมงคล
นาย มานะ หาสูงเนิน
088-3631732
รองประธาน
หนึ่งปัก-ส่งเสริม
1
Active
327
นครราชสีมา
ปักธงชัย
ตะขบ
น้ำซับ
นาย สมพร ลาพิมพ์ลำโรง
088-3565821
กรรมการ
หนึ่งปัก-ส่งเสริม
1
Active
328
นครราชสีมา
ปักธงชัย
ธงชัยเหนือ
โคกศิลา
นาย สมควร เพิ่มทวี
083-3669310
(ว่าง)
หนึ่งปัก-ส่งเสริม
1
Active
329
นครราชสีมา
ปักธงชัย
ตูม
พรมราช
นาย ธงชัย เชยสระน้อย
082-1358686
ประธานกองทุนกองทุน
หนึ่งปัก-ส่งเสริม
1
Active
330
นครราชสีมา
ปักธงชัย
เมืองปัก
ใหม่โรงนา
นาย บุญน้อย จีนดอน
082-8614893
ประธานกองทุนกองทุน
หนึ่งปัก-ส่งเสริม
1
Active
331
นครราชสีมา
ปักธงชัย
เมืองปัก
ดู่ใน
นาง บัวเผื่อน จิตรจะโปะ
081-8787295
ประธานกองทุนกองทุน
หนึ่งปัก-ส่งเสริม
1
Active
332
นครราชสีมา
ปักธงชัย
เมืองปัก
โรงนา
นาย ถนอม ยอกจะโปะ
086-2615048
ประธานกองทุนกองทุน
หนึ่งปัก-ส่งเสริม
1
Active
333
นครราชสีมา
ปักธงชัย
ตะคุ
ใหม่สุ-ส่งเสริมขัง
นาย บัวผัน ชะละตะคุ
083-3834911
ประธานกองทุน
หนึ่งปัก-ส่งเสริม
1
Active
334
นครราชสีมา
ปักธงชัย
นกออก
โคกสระน้อย
นาง อมรรัตน์ คำกิ่ง
086-8691450
(ว่าง)
หนึ่งปัก-ส่งเสริม
1
Active
335
นครราชสีมา
ปักธงชัย
ดอน
ใหม่โพธิ์งาม
นาย สุวรรณ มงคลสำโรง
081-3215793
ประธานกองทุน
หนึ่งปัก-ส่งเสริม
1
Active
336
นครราชสีมา
ปักธงชัย
เกษมทรัพย์
หนองศาลา
นาง วรรทนา ไชยสาร
089-6607601
ประธานกองทุน
หนึ่งปัก-ส่งเสริม
1
Active
337
นครราชสีมา
ปักธงชัย
นกออก
นกออก
นาย วิเชียร พันธ์สระน้อย
080-1562132
ประธานกองทุน
หนึ่งปัก-ส่งเสริม
1
Active
338
นครราชสีมา
ปักธงชัย
โคกไทย
ศรีษะกระบือ
นาย อาคม เหงี่ยมผักแว่น
083-3743985
ประธานกองทุน
หนึ่งปัก-ส่งเสริม
1
Active
339
นครราชสีมา
ปักธงชัย
โคกไทย
หนองล้างช้าง
น.ส. สายชล ปล่องกระโทก
087-4512439
ประธานกองทุน
หนึ่งปัก-ส่งเสริม
1
Active
340
นครราชสีมา
ปักธงชัย
โคกไทย
โคกกระเบื่อง
นาย บุญธรรม คำแก้ว
065-3218283
ประธานกองทุน
หนึ่งปัก-ส่งเสริม
1
Active
341
นครราชสีมา
ปักธงชัย
โคกไทย
บุสมอ
นาย วรากร ตะดอน
095-6058523
ประธานกองทุน
หนึ่งปัก-ส่งเสริม
1
Active
342
บุรีรัมย์
ด่านขุนทด
หนองบัวตะเกียด
ห้วย
นาย สมพาน ชุ่มขุนทด
083-3742499
ประธานกองทุน
ตุ๋ย-ส่งเสริม
1
Active
343
บุรีรัมย์
บ้านกรวด
จันทบเพชร
พัฒนานิคม
นายคนอง แสนรัมย์
062-2675113
ประธานกองทุนกองทุน
ปอ-ส่งเสริม
1
Active
344
บุรีรัมย์
บ้านกรวด
ปราสาท
สายโท1ใต้
นาย สวัสดิ์ โรจน์ประโคน
094-1403016
ประธานกองทุนกองทุน
ปอ-ส่งเสริม
1
Active
345
บุรีรัมย์
บ้านกรวด
จันทบเพชร
สายโท 6 เหนือ
นาย ประจวบ แก้วยอดฟ้า
098-646-3083
ประธานกองทุนกองทุน
ปอ-ส่งเสริม
1
Active
346
บุรีรัมย์
บ้านกรวด
จันทบเพชร
สายโท 5 เหนือ
นางปราตีณ์ ทองดุน
061-6427695
กรรมการ
ปอ-ส่งเสริม
1
Active
347
บุรีรัมย์
บ้านกรวด
จันทบเพชร
สายโท 5 เหนือ
นางเลียน ดวงมาลา
084-830-2057
ประธานกองทุนกองทุน
ปอ-ส่งเสริม
1
Active
348
บุรีรัมย์
บ้านกรวด
ปราสาท
โคกระเหย
น.ส. สาริสา ยามดี
(ว่าง)
กรรมการ
ปอ-ส่งเสริม
1
Active
349
บุรีรัมย์
บ้านกรวด
โนนเจริญ
โนนเจริญ
นางเข็มทราย กัณหา
094-386-3803
กรรมการ
ปอ-ส่งเสริม
1
Active
350
บุรีรัมย์
บ้านกรวด
โนนเจริญ
โนนเจริญ
นายบุญธรรม อ่อนหางหว้า
080-472-3192
(ว่าง)
ปอ-ส่งเสริม
1
Active
251
นครราชสีมา
เสิงสาง
สระตะเคียน
สันตินิมิตร
นาง แวว สอบกระโทก
093-3194936
กรรมการ
สุ-ส่งเสริม
1
Active
252
นครราชสีมา
เสิงสาง
กุดโบลถ์
หนองสนวนพัฒนา
นาย บุญช่วย ระวิงทอง
081-5938674
กรรมการ
สุ-ส่งเสริม
1
Active
253
นครราชสีมา
เสิงสาง
สระตะเคียน
ใหม่
นส. ประเทือง วัดกระโทก
092-5676388
กรรมการ
สุ-ส่งเสริม
1
Active
254
นครราชสีมา
เสิงสาง
เสิงสาง
หนองไผ่ใหญ่
นาง แต๋ว จันทะนัน
080-0013687
กรรมการ
สุ-ส่งเสริม
1
Active
255
นครราชสีมา
เสิงสาง
กุดโบลถ์
หนองรังกา
นาง เมตตา หอมเนียม
090-4964717
กรรมการ
สุ-ส่งเสริม
1
Active
256
นครราชสีมา
เสิงสาง
สระตะเคียน
หนองใหญ่
นาง ปณิลชาศ์ สุมังเกษตร
081-1749116
เหรัญญิก
สุ-ส่งเสริม
1
Active
257
นครราชสีมา
เสิงสาง
เสิงสาง
รุ่งสว่างสามัคคี
นาย บัณทิต มาลาศรี
080-7986499
เหรัญญิก
สุ-ส่งเสริม
1
Active
258
นครราชสีมา
เสิงสาง
สระตะเคียน
สันติพัฒนา
นาง วงเดือน ภูมพันธ์
061-0674614
เหรัญญิก
สุ-ส่งเสริม
1
Active
259
นครราชสีมา
เสิงสาง
กุดโบลถ์
เตาเหล็ก
นาย เปี๊ยก วิเศษ
085-4140558
ประธานกองทุน
สุ-ส่งเสริม
1
Active
260
นครราชสีมา
เสิงสาง
สระตะเคียน
หนองไข่น้ำ
น.ส. สมฤดี บุญเลี้ยง
082-2079928
กรรมการ
สุ-ส่งเสริม
1
Active
261
นครราชสีมา
เสิงสาง
สระตะเคียน
โคกไม้ตาย
นาง ละออง พูนอนัน
096-3925512
เหรัญญิก
สุ-ส่งเสริม
1
Active
262
นครราชสีมา
เสิงสาง
เสิงสาง
เสิงสาง
นาย ประธาน อ่อนนางรอง
089-8443175
รองประธาน
สุ-ส่งเสริม
1
Active
263
นครราชสีมา
เสิงสาง
สระตะเคียน
ห้วยเตยพัฒนา
นาง จำเรียง เรืองวิเศษ
089-3465289
เหรัญญิก
สุ-ส่งเสริม
1
Active
264
นครราชสีมา
เสิงสาง
สระตะเคียน
หนองหิน
นาย ชูชาติ โสบกระโทก
081-0689866
กรรมการ
สุ-ส่งเสริม
1
Active
265
นครราชสีมา
เสิงสาง
บ้านราษฎร์
วังชมพู
นาง สงวน พาแพง
093-4297818
ประธานกองทุน
สุ-ส่งเสริม
1
Active
266
นครราชสีมา
เสิงสาง
เสิงสาง
หนองหลักศิลา
นาย ดี สิมตะมะ
097-3295305
กรรมการ
สุ-ส่งเสริม
1
Active
267
นครราชสีมา
เสิงสาง
สระตะเคียน
ครีสุ-ส่งเสริมข
นาย ณรงค์ ลองกระโทก
098-1718985
ประธานกองทุนกองทุน
สุ-ส่งเสริม
1
Active
268
นครราชสีมา
เสิงสาง
เสิงสาง
สระประทีป
นาย พิชัย แซ่กัง
064-2514704
เลขา
สุ-ส่งเสริม
1
Active
269
นครราชสีมา
เสิงสาง
บ้านราษฎร์
ราษบรูณะ
นาง เสมอ พึ่งด่านกลาง
060-0036760
กรรมการ
สุ-ส่งเสริม
1
Active
270
นครราชสีมา
หนองบุญมาก
สารภี
ท่าตะแบก
นาย ชนะไชย อิงกลาง
087-2447268
ประธานกองทุน
ส้ม-ส่งเสริม
1
Active
271
นครราชสีมา
หนองบุญมาก
สารภี
หนองปลาไหล
นาย กิตติชัย ดวงกระโทก
084-4313483
ประธานกองทุน
ส้ม-ส่งเสริม
1
Active
272
นครราชสีมา
หนองบุญมาก
บ้านใหม่
ถนนหัก
นาย ประทิน ถาดกระโทก
093-4733093
ประธานกองทุน
ส้ม-ส่งเสริม
1
Active
273
นครราชสีมา
หนองบุญมาก
สารภี
ดอนหนองจิก
นาย ชนะชัย ขาวจันทร์แย้ม
089-9578733
ประธานกองทุน
ส้ม-ส่งเสริม
1
Active
274
นครราชสีมา
หนองบุญมาก
หนองไม่ไผ่
หนองไม่ไผ่
นาย ทองดี คลุ้มกระโทก
089-6233438
ประธานกองทุน
ส้ม-ส่งเสริม
1
Active
275
นครราชสีมา
หนองบุญมาก
หนองไม่ไผ่
ด่านกอโจด
นาง ทวี ต่ายกระโทก
080-7395739
ประธานกองทุน
ส้ม-ส่งเสริม
1
Active
276
นครราชสีมา
หนองบุญมาก
หนองไม่ไผ่
หนองตะลุมปุ๊ก
นาง นงนุช มุกกระโทก
061-1432439
เหรัญญิก
ส้ม-ส่งเสริม
1
Active
277
นครราชสีมา
หนองบุญมาก
หนองไม่ไผ่
สระมะค่า
นาง ทอรุ้ง บะตะเขียว
057-2403266
ประธานกองทุน
ส้ม-ส่งเสริม
1
Active
278
นครราชสีมา
หนองบุญมาก
หนองตะไก้
หนองตะไก้
นาย บุปผา ตุ่มกระโทก
081-0665261
ประธานกองทุน
ส้ม-ส่งเสริม
1
Active
279
นครราชสีมา
หนองบุญมาก
หนองตะไก้
หนองตะไก้
นาย วันชัย ทานกระโทก
089-5830003
ประธานกองทุน
ส้ม-ส่งเสริม
1
Active
280
นครราชสีมา
หนองบุญมาก
หนองตะไก้
หนองตะไก้
นาย สุชาติ สืบสีสุข
094-8796620
ประธานกองทุน
ส้ม-ส่งเสริม
1
Active
281
นครราชสีมา
หนองบุญมาก
หนองบุญนาก
หนองไทร
นาง สุทิน ขอบังกลาง
087-9991852
ประธานกองทุน
ส้ม-ส่งเสริม
1
Active
282
นครราชสีมา
หนองบุญมาก
หนองบุญนาก
หนองหว้า
นาย เตียม หอยสังข์
061-0204312
ประธานกองทุน
ส้ม-ส่งเสริม
1
Active
283
นครราชสีมา
หนองบุญมาก
หนองบุญนาก
โคกพลวง
นาย เฉลิม ปิ่นกลาง
063-1621565
ประธานกองทุน
ส้ม-ส่งเสริม
1
Active
284
นครราชสีมา
หนองบุญมาก
หนองบุญนาก
รุ่งเรือง
นาย เพียร อาภรณ์แก้ว
086-2649033
ประธานกองทุน
ส้ม-ส่งเสริม
1
Active
285
นครราชสีมา
หนองบุญมาก
หนองบุญนาก
แสนสุข
นาย ไปล่ ศิริวงค์
098-1264657
ประธานกองทุน
ส้ม-ส่งเสริม
1
Active
286
นครราชสีมา
หนองบุญมาก
หนองบุญนาก
ปลักข่อย
นาย ชณากฤดิ ผายสุวรรณ
062-1310785
ประธานกองทุน
ส้ม-ส่งเสริม
1
Active
287
นครราชสีมา
หนองบุญมาก
หนองบุญนาก
หนองบุนนาก
น.ส. เพ็ญศิริ ต่อมกระโทก
081-2654753
ประธานกองทุน
ส้ม-ส่งเสริม
1
Active
288
นครราชสีมา
หนองบุญมาก
หนองบุญนาก
สระคล้า
นาย จักรพงศ์ ชวนสุข
062-13797730
ประธานกองทุน
ส้ม-ส่งเสริม
1
Active
289
นครราชสีมา
หนองบุญมาก
หนองบุญนาก
ซับตะคร้อ
น.ส. อชิรญาณ์ เขื่อนทอง
098-2204613
เลขา
ส้ม-ส่งเสริม
1
Active
290
นครราชสีมา
หนองบุญมาก
หนองตะไก้
มิตรสัมพันธ์
นาย สุรินทร์ ไพรเขียว
097-9976308
ประธานกองทุน
ส้ม-ส่งเสริม
1
Active
291
นครราชสีมา
หนองบุญมาก
หนองหัวแรต
มอสูงซับเจริญ
นาย เพียร ไปล่กระโทก
086-2548952
กรรมการ
ส้ม-ส่งเสริม
1
Active
292
นครราชสีมา
หนองบุญมาก
หนองตะไก้
แสงทอง
นาย รัฐพล พิกุลทอง
087-8582319
ประธานกองทุนกองทุน
ส้ม-ส่งเสริม
1
Active
293
นครราชสีมา
หนองบุญมาก
หนองตะไก้
ภูมิพัฒนา
นาง สมนึก สำนักดี
098-1253644
กรรมการ
ส้ม-ส่งเสริม
1
Active
294
นครราชสีมา
หนองบุญมาก
หนองบุญนาก
หัวทำนบ
นาง จิดาภา เพชรนอก
098-2965449
เหรัญญิก
ส้ม-ส่งเสริม
1
Active
295
นครราชสีมา
หนองบุญมาก
สารภี
สันติสุ-ส่งเสริมข
นาย หวล เต็มกระโทก
098-6513239
ประธานกองทุน
ส้ม-ส่งเสริม
1
Active
296
นครราชสีมา
หนองบุญมาก
หนองตะไก้
เสริมสุ-ส่งเสริมข
นาย ฉอ้อน รักกลาง
080-1725967
รองประธาน
ส้ม-ส่งเสริม
1
Active
297
นครราชสีมา
หนองบุญมาก
หนองหัวแรด
หนองหวาย
นาง พะเยาว์ ค่ากระโทก
087-9588092
ประธานกองทุน
ส้ม-ส่งเสริม
1
Active
298
นครราชสีมา
หนองบุญมาก
หนองหัวแรด
ตลาดใหม่สามัคคี
นาง ลำไย แผ่นทอง
080-1493783
ประธานกองทุน
ส้ม-ส่งเสริม
1
Active
299
นครราชสีมา
ปักธงชัย
ตูม
ตูม
นาง ธัญญาภรณ์ มีเกาะ
080-6541598
ประธานกองทุน
หนึ่งปัก-ส่งเสริม
1
Active
300
นครราชสีมา
ปักธงชัย
งิ้ว
น้อย
นาง มาลี โคกสระน้อย
084-4106981
(ว่าง)
หนึ่งปัก-ส่งเสริม
1
Active
201
นครราชสีมา
สีคิ้ว
หนองน้ำใส
ครองแจ้ง
นาย สมาน แขพิมาย
089-9108730
กรรมการ
บิ๊ก-ส่งเสริม
1
Active
202
นครราชสีมา
สีคิ้ว
ลาดบัวขาว
แผนดินธรรม
นาย เสนห์ ปราชญ์จันทึก
085-6349403
กรรมการ
บิ๊ก-ส่งเสริม
1
Active
203
นครราชสีมา
สีคิ้ว
กุดน้อย
ไก่เส่า
นาย ไพรัช ประเสริฐ
080-0004779
อบต.และกรรมการ
บิ๊ก-ส่งเสริม
1
Active
204
นครราชสีมา
สีคิ้ว
กุดน้อย
โนนเสลา
นาย จรูณ กิจจันทึก
083-2606097
ประธานกองทุน
บิ๊ก-ส่งเสริม
1
Active
205
นครราชสีมา
สีคิ้ว
หนองบัวน้อย
หนองมน
นาย สมศักดิ์ ยอดจันทึก
086-1581297
กรรมการ
บิ๊ก-ส่งเสริม
1
Active
206
นครราชสีมา
สีคิ้ว
ลาดบัวขาว
คลองตะแบก
นาย นิรุต ภูมิจันทึก
084-8330969
(ว่าง)
บิ๊ก-ส่งเสริม
1
Active
207
นครราชสีมา
สีคิ้ว
หนองบัวน้อย
หนองกก
นาย รชานนท์ พรมเมตตา
098-1017025
กรรมการ
บิ๊ก-ส่งเสริม
1
Active
208
นครราชสีมา
สีคิ้ว
ลาดบัวขาว
น้ำเมา
น.ส. ศิราณี ปักการะโถ
095-6056287
กรรมการ
บิ๊ก-ส่งเสริม
1
Active
209
นครราชสีมา
สีคิ้ว
หนองบัวน้อย
วังตะเคียน
นาย ก้องปัญญา เก็บค้างพลู
087-9585871
(ว่าง)
บิ๊ก-ส่งเสริม
1
Active
210
นครราชสีมา
สีคิ้ว
กฤษณา
หนองแวงน้อย
นาย เฉลิม แสงบัว
065-0302261
กรรมการ
บิ๊ก-ส่งเสริม
1
Active
211
นครราชสีมา
สีคิ้ว
หนองน้ำใส
หนองผักบุ้ง
นาย ชัยยุทธ เหมหา
087-0898608
ประธานกองทุน
บิ๊ก-ส่งเสริม
1
Active
212
นครราชสีมา
สีคิ้ว
หนองบัวน้อย
หนองไม้ตาย
น.ส. ชุติกาญจน์ ขุยจันทึก
091-0694920
กรรมการ
บิ๊ก-ส่งเสริม
1
Active
213
นครราชสีมา
สีคิ้ว
หนองหญ้าขาว
โนนกราด
นาย เวช ชุมตรีนอก
096-2016137
กรรมการ
บิ๊ก-ส่งเสริม
1
Active
214
นครราชสีมา
สีคิ้ว
หนองน้ำใส
ไทรงาม
นาย ก้องเกียรติ ทูลกลาง
(ว่าง)
(ว่าง)
บิ๊ก-ส่งเสริม
1
Active
215
นครราชสีมา
สีคิ้ว
กฤษณา
ดอนหัวมัน
นาย อ๊อต วังภูงา
082-8663947
กรรมการ
บิ๊ก-ส่งเสริม
1
Active
216
นครราชสีมา
สีคิ้ว
หนองบัวน้อย
ห้วยทราย
นาง ศรีวัลย์ ญาณะเครื่อง
080-1502884
ประธานกองทุน
บิ๊ก-ส่งเสริม
1
Active
217
นครราชสีมา
สีคิ้ว
วังโรงใหญ่
โนนประดู่
นาย เสน่ห์ พิมจันทึก
084-2976766
(ว่าง)
บิ๊ก-ส่งเสริม
1
Active
218
นครราชสีมา
สีคิ้ว
มิตรภาพ
ทุ่งพนมวัน
นาง ปราณี ธรรมวัฒน์
089-2846074
ประธานกองทุน
บิ๊ก-ส่งเสริม
1
Active
219
นครราชสีมา
สีคิ้ว
วังโรงใหญ่
มังกรทอง
นาง ระเบียบ พุทธปัญญา
089-5825818
กรรมการ
บิ๊ก-ส่งเสริม
1
Active
220
นครราชสีมา
สีคิ้ว
กุดน้อย
หนองสลักใด
นาย บุญชู ตัสสะสูงเนิน
061-0345046
ประธานกองทุน
บิ๊ก-ส่งเสริม
1
Active
221
นครราชสีมา
สีคิ้ว
หนองบัวน้อย
หนองบัวน้อย
นาย สุวิท สุพร
096-7390961
กรรมการ
บิ๊ก-ส่งเสริม
1
Active
222
นครราชสีมา
สีคิ้ว
กุดน้อย
บ่อทอง
นาง ชมพูนุช สุภาพ
084-4171252
(ว่าง)
บิ๊ก-ส่งเสริม
1
Active
223
นครราชสีมา
สูงเนิน
หนองตะไก้
หนองพยอม
นาง รุ่งนภา สินแจ่ม
090-2781177
กรรมการ
ต้า-ส่งเสริม
1
Active
224
นครราชสีมา
สูงเนิน
โนนค่า
หนองหอย
นาย นิคม บัณฑิตชูสกุล
094-2904976
ประธานกองทุนกองทุน
ต้า-ส่งเสริม
1
Active
225
นครราชสีมา
สูงเนิน
โนนค่า
กุดปลาเข่ง
นาง ชูชีพ เกตสูงเนิน
088-3621597
กรรมการ
ต้า-ส่งเสริม
1
Active
226
นครราชสีมา
สูงเนิน
โนนค่า
โคกกระพี้
นางจิราภา ใจชอบ
088-3621597
กรรมการ
ต้า-ส่งเสริม
1
Active
227
นครราชสีมา
สูงเนิน
บุ่งขี้เหล็ก
โคกมะกอก
นาย ราตรี แม้นขุนทด
086-3848403
ประธานกองทุน
ต้า-ส่งเสริม
1
Active