top of page

โครงการปรับปรุงดิน

โดยใช้

งบประมาณกองทุนหมู่บ้าน

logo_vf.jpg
ช่องนี้จะเผยแพร่ในเร็วๆนี้!

ขั้นตอนดำเนินการโครงการ

รวบรวมรายชื่อเกษตรกรที่ต้องการปรับปรุงดิน

  • ขั้นต่ำรายละ 5 ไร่ รวมอย่างน้อย 267 ไร่/กองทุน

  • ใช้งบประมาณ 200,000บาท

  • สั่งซื้อมายังบริษัทฯ

ง่าย

2.บริษัทฯบริการขนส่งสารปรับปรุงดินไปยัง กทบ.

 ฟรี!

สะดวก

3.บริษัทฯจัดทีมงานผู้รับเหมามืออาชีพเข้าทำการหว่านสารปรับปรุงดินให้กับสมาชิกกทบ.จนแล้วเสร็จ

ฟรี!

รวดเร็ว

เป้าหมายโครงการ 

พื้นที่ว่างที่ต้องการปรับปรุงดินในช่วงเดือน ธันวาคม 2562 - เมษายน 2563

bottom of page