สมพร

น้ำยืน

15 บ้านหนองปลาดุก

สมพร

ชัยบาดาล

113 บ้านหนองบง