โครงการพัฒนาทีมรับเหมาปรับปรุงดินมืออาชีพประจำหมู่บ้าน

          บริษัท บุญนภาพัฒนาการเกษตร จำกัด ได้นำนวัตกรรมมาพัฒนาและนำระบบบริหารจัดการการปรับปรุงดินที่ดีที่สุดมาใช้ เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ในชุมชน ผู้รับเหมาเกิดความเชื่อมั่น กองทุนหมู่บ้านเกิดความมั่นใจ ให้เกิดการพัฒนาอาชีพให้ชุมชนโดยใช้หลักการ “ชุมชนดูแลชุมชน เพื่อประโยชน์ของชุมชน” คือ มีผู้รับเหมาช่วยดูแลดิน สามารถปรับปรุงดินได้อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน

วิดีโอตัวอย่าง

รวม ผรม.jpg

ผู้รับเหมามีความเชื่อมั่นได้ เพราะ

  1. ผู้รับเหมาไม่ต้องลงทุน เพราะบริษัทฯจะสนับสนุนเครื่องหว่านสารปรับปรุงดินและอุปกรณ์ให้ยืม พร้อมติดตั้งและอบรมด้วยทีมงานมืออาชีพให้แก่ผู้รับเหมาจนสามารถหว่านสารปรับปรุงดินได้

  2. ผู้รับเหมามีงานแน่นอน เพราะหลังจากกองทุนหมู่บ้านสั่งซื้อโครงการปรับปรุงดิน บริษัทฯจะให้ผู้รับเหมาทำสัญญากับกองทุนหมู่บ้านทันที

  3. ผู้รับเหมามั่นใจได้ว่าจะได้รับเงินค่าจ้างหว่านสารปรับปรุงดินแน่นอน เพราะเมื่อทำงานเสร็จทุกครั้งสามารถรับเงินที่บริษัทฯได้โอนไว้ให้ที่ตัวแทนกองทุนหมู่บ้านได้เลย

  4. ผู้รับเหมามีแต่ได้ ไม่มีเสีย คือ หากเครื่องหว่านสารปรับปรุงดินหรืออุปกรณ์เกิดชำรุดหรือเสียหาย บริษัทฯ จะส่งทีมซ่อมบำรุงเข้าไปดูแล และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

  5. ผู้รับเหมาเชื่อมั่นได้ว่า เป็นอาชีพที่มีอนาคตและมั่นคง เพราะการปรับปรุงดินจำเป็นต่อการทำการเกษตรของประเทศไทย 

โบชัวผู้รับเหมา1cmyk.jpg
โบชัวผู้รับเหมา2 cmyk.jpg